burgundy

即将推出…

Bourgogne Aligote 2009

当月精选葡萄酒

如果您想要品尝一杯优质白葡萄酒、Bourgogne Aligoté 是一个绝佳选择。Bourgogne Aligoté产自法国勃艮第、口感温和微酸、清爽新鲜、开瓶后应尽早品尝、口味更佳...

+Read more

当月精选葡萄酒

如果您想要品尝一杯优质白葡萄酒、Bourgogne Aligoté 是一个绝佳选择。Bourgogne Aligoté产自法国勃艮第、口感温和微酸、清爽新鲜、开瓶后应尽早品尝、口味更佳...

+Read more
Bourgogne Aligote 2009